KABUKI UNDERGROUND

東京都交通局様
作曲・編曲・データ制作
Syamisen:Yui Shikakura
Composition:Jun Katakura , Keitaro Takahashi(adNote)

月刊和田琢磨×小林裕和

株式会社裕和様
作曲・編曲・効果音制作・データ制作
Composition:Keitaro Takahashi(adNote)
SE , Arrangement:Jun Katakura(adNote)

月刊北村諒×小林裕和

株式会社裕和様
作曲・編曲・効果音制作・データ制作
Violin:Kaya Takahashi(adNote)
Composition:Keitaro Takahashi(adNote)
SE:Jun Katakura(adNote)