KABUKI UNDERGROUND

東京都交通局様
作曲・編曲・データ制作
Syamisen:Yui Shikakura
Composition:Jun Katakura , Keitaro Takahashi(adNote)